להתחברות

מדרש קולנוע - יום ה' בוקר

סינימה פרדיסו- ד | עמוד דיון

תמצית

סינימה פרדיסו- ד

התפרצות האש במקרא

סיכום

הדיון

למדו את מקור 4: כל העדה כולם קדושים (מחלוקת קורח ועדתו)

x

מה טענתו של קורח ? האם מדובר במאבק פוליטי או דתי?

טענת קורח

טענת קורח

x

מה הטענה המרכזית לגבי היחס בין הכהנים לשאר העם?

היחס בין הכהנים לעם

היחס בין הכהנים לעם

x

מהו העונש הניתן למי שמנסה לפרוץ את המגבלות הללו? מדוע?

למדו את מקור 5: פרשת מות בני אהרון

x

מהי ה"אש הזרה"? מה חטאם של בני אהרון? האם מדובר על חטא?
מה התוצאה של מעשיהם וכיצד היא קשורה לכך?

למדו את מקור 5 את הציווי לכהנים אהרון אחרי מות בניו

x

מה הקשר בין הסיבה של מות בני אהרון לציווי שהוא מקבל בעקבותיה?
האם יש כאן קשר במושג העבודה הזרה בהשראת סיפורי קורח ובני אהרון?
מהי הסכנה? מה האיום?

מה הקשר בין המוות לציוויים שבעקבותיו?

מה הקשר בין המוות לציוויים שבעקבותיו?

x

האם יש כאן קשר במושג העבודה הזרה בהשראת סיפורי קורח ובני אהרון?
מהי הסכנה? מה האיום?

מה הקשר ?

מה הקשר ?